Stadgar

STADGAR
För NOOAm, Nordiska föreningen för
Arkeologiska Friluftsmuseer- ideell förening

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är: Nordiska föreningen för Arkeologiska Friluftsmuseer förkortas NOOAm

Föreningens hemvist och adress skall vara den sittande sekreterarens.

§ 2 Syfte

Detta är en förening för arkeologiska friluftsmuseer i Norden.

Föreningen har till syfte:
Att samordna och administrera medlemmarnas gemensamma verksamhet
Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i fråga om ekonomi och ideella värden.

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden och arbeta utifrån de värden som kommer till uttryck i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

§ 3 Verksamhet

Föreningen ska bedriva verksamhet utifrån en verksamhetsplan som varje år beslutas om på ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan sökas av juridiska personer och enskilda personer som engagerat stödjer ovan nämnda syfte i §2, samt uppfyller bilagda medlemskriterier. Medlem blir den som godkänts av styrelsen samt inbetalt beslutas medlemsavgift.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem betalar de medlemsavgifter som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Medlemsinformation

Information delges medlemmarna främst per e-post eller med vanlig post om e-adress saknas. Båda informationskanalerna anses delge skriftlig information.

§ 7 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande samt 6 ledamöter.

Ordförande väljs av ordinarie årsmöte för en tid av ett år för första året därefter på två år. Styrelsens övriga ledamöter väljs för två år i taget, på så vis att årligen hälften av dem står i tur att ersättas eller väljas om. Avgår styrelseledamot under mandattiden väljs ny ledamot för den återstående tiden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare samt, om så synes lämpligt, ansvariga för olika ansvarsområden. Styrelsen fördelar arbetet inom sig på sätt den finner lämpligt.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst. Styrelsemöten kan företas över telefon, e-post, internet eller videokonferens. Till styrelsen kan adjungeras person med ansvars område tex ansvarig för hemsida etc.

Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom styrelsen.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är brutet, med period 1/9-31/8.

§ 9 Förvaltning

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor, som väljs för 1 år i taget vid ordinarie årsmöte. Vid samma tillfälle utses revisorssuppleant för samma period. Valet avser det löpande verksamhetsåret

§ 10 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och samlas på kallelse av styrelsen en gång om året, dock senast den 15 november. Kallelse till ordinarie årsmöte utsändes till medlemmarna senast 30 dagar före årsmötet.

Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid frånvaro av denne av vice ordförande eller den som styrelsen därtill utsett. Röstlängd skall upprättas.

Följande ärenden skall behandlas vid ordinarie årsmöte:

1.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.    Val av 2 justeringsmän att jämte årsmötesordföranden justera protokollet, tillika vid behov agera rösträknare.
3.    Fastställande av dagordning för mötet.
4.    Fråga om godkännande av röstlängd.
5.    Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
6.    Föredragning av styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår.
7.    Föredragning av revisorns berättelse för samma tid.
8.    Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
9.    Val av ordförande för föreningen.
10.    Val av styrelseledamöter, enligt §7.
11.    Val av revisor och revisorsuppleant .
12.    Val av valberedning.
13.    Fastställande av rambudget.
14.    Fastställande av medlemsavgift.
15.    Beslut om verksamhetsplan.
16.    Ärende, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
17.    Ärende (motion), som av medlem senast 3 veckor före utsatt ordinarie årsmöte skriftligen anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet.
18.    Övriga frågor.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när föreningens styrelse eller revisor så påkallar, eller när medlemmar representerande lägst 25% av senaste ordinarie årsmötes maximala antal röster, skriftligen till styrelsen så begär, för behandling av viss i skrivelsen angiven fråga, vars avgörande tillkommer det extra årsmötet. Kallelse till extra årsmötet sker skriftligen via post eller e-post, senast en vecka före datumet för det extra årsmötet.

§ 12 Rösträtt och röstlängd

Vid årsmöte har varje medlem som är noterad i röstlängden en röst. Rätt att noteras i röstlängden och därmed röstberättigad är varje av årsmötet accepterad medlemsorganisation som betalt medlemsavgift för innevarande år och närvarar med representant på årsmötet. Rösträtten kan inte utövas genom ombud eller genom fullmakt. Aspiranter, resurspersoner och projekt äger ingen rösträtt men dock yttrande- och förslagsrätt.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet, av ordföranden uppfattat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen. För att äga giltighet skall beslutet bekräftas på nästföljande ordinarie årsmöte, alternativt på extra årsmöte.

§ 15 Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Uteslutningsärenden handhas av styrelsen. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Styrelsen skall informera den berörda medlemmen om förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där uteslutning skall behandlas, för att ge denne möjlighet att yttra sig. Beslut om uteslutning skall protokollföras med angivande av orsak. Utesluten medlem meddelas därefter beslutet med protokollsutdrag.

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs godkännande av minst 2/3 av närvarande medlemmar vid extra eller ordinarie årsmöte. Förslag till upplösning av föreningen skall tillkännages skriftligt till samtliga medlemmar. I händelse av att föreningen upplöses skall befintliga tillgångar användas på ett sätt som tjänar föreningens syfte. Styrelsen beslutar om hur.

>>
>>
>>